Επιθεωρήσεις-Πιστοποιητικά


Η εταιρεία μας διενεργεί με υπευθυνότητα και συνέπεια τις παρακάτω επιθεωρήσεις και εκδίδει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Η διενέργεια των επιθεωρήσεων γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τις τεχνικές οδηγίες, την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και με κατάλληλα πιστοποιημένα όργανα ελέγχου και μετρήσεων. Επίσης αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση διαφόρων διαδικασιών σε υπηρεσίες όπως τη διαδικασία σύνδεσης με το ηλεκτρικό ρεύμα.

 • Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων, Συστημάτων Θέρμανσης, Συστημάτων Κλιματισμού

 • Επιθεώρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Έλεγχος και Επανέλεγχος

 • Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

 • Πιστοποιητικά Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ)


Πιστοποιητικά Ηλεκτρολόγου (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη ΥΔΕ)

Έλεγχοι και επανέλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Στο Άρθρο 5 του νέου κανονισμού HD 384 «έλεγχοι και επανέλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» περιγράφεται με σαφήνεια τα χρονικά διαστήματα μέσα στα οποία θα πρέπει να διενεργούνται οι έλεγχοι των εγκαταστάσεων. Οι διατάξεις του άρθρου 5 περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

1. Με σκοπό την εξασφάλιση και την διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται, αρχικός έλεγχος και επανέλεγχοι, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και την μεθοδολογία του νέου προτύπου.

2. Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίηση της.

3. Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση ως εξής:

 • Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε δεκατέσσερα (14) χρόνια.
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά τουλάχιστον κάθε επτά (7) χρόνια.
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια.
 • Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο.
 • Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση.
 • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήση της εγκατάστασης.
 • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς).
 • Μετά από σοβαρά ατυχήματα συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία).
 • Μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων

4. Οι αρχικοί έλεγχοι και επανέλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θα διενεργούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

Όργανο ελέγχου και μετρήσεων:

MI 3102 BT Metrel Eurotest XE

 

Έντυπα:

Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) (download pdf)

Έκθεση Παράδοσης (download pdf)

Πρωτόκολλο Ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384 (download pdf)

Πρωτόκολλο Ελέγχου κατά ΚΕΗΕ (download pdf)

Μονογραμμικό Σχέδιο Πίνακα

Κάτοψη Ορόφου


 

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Για την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κ.ΕΝ.Α.Κ., που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Ανάθεση Ενεργειακής Επιθεώρησης: Η ανάθεση γίνεται από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου κατόπιν πρόσκλησης στον Ενεργειακό Επιθεωρητή. Κατά την ανάθεση, γίνεται η αρχική ενημέρωση από τον επιθεωρητή για τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και διατυπώνονται οι συμβατικές υποχρεώσεις του επιθεωρητή και του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Ο επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τις πληροφορίες που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου ως κατασκευασθέντος, μελέτη θερμομόνωσης (αν υπάρχει), σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων, πιστοποιητικά και δελτία αποστολής υλικών, κ.α.). Επιπλέον, εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρησή τους.

Ηλεκτρονική Απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου: Ο επιθεωρητής επισκέπτεται την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής www.buildingcert.gr, καταχωρεί τα γενικά στοιχεία του ακινήτου που πρόκειται να επιθεωρήσει και λαμβάνει ηλεκτρονικά έναν αριθμό πρωτοκόλλου από το πληροφοριακό σύστημα της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. Ο συγκεκριμένος αριθμός πρωτοκόλλου συνοδεύει όλη τη διαδικασία μέχρι το πέρας της, καθώς και τα σχετικά έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. και παραλαμβάνει ο ιδιοκτήτης.

Προετοιμασία Ενεργειακής Επιθεώρησης- Συλλογή Στοιχείων Κτιρίου: Κατά το στάδιο αυτό συλλέγονται και διατίθενται στον επιθεωρητή τα απαραίτητα στοιχεία για το κέλυφος και τις εγκαταστάσεις του κτιρίου (π.χ. μελέτες και αρχιτεκτονικά σχέδια, σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων, λογαριασμοί ρεύματος, κ.α.). Επίσης, η προετοιμασία της ενεργειακής επιθεώρησης, μπορεί να περιλαμβάνει και την ενημέρωση του επιθεωρητή για τυχόν ιδιαίτερες ανάγκες των χρηστών του κτιρίου, τα σχέδια συντήρησης ή ανακαίνισης, τα προβλήματα εσωτερικού περιβάλλοντος κλπ.

Επιθεώρηση Κτιρίου: Κατά την επιθεώρηση κτιρίου, συλλέγονται αναλυτικά τα στοιχεία για το υπό επιθεώρηση κτίριο κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης του ενεργειακού επιθεωρητή με τη βοήθεια των σχετικών εντύπων ενεργειακής επιθεώρησης, τα οποία παρουσιάζονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4/2017. Ιδιαίτερα σε κτίρια μεγάλης επιφάνειας και σύνθετων Η/Μ εγκαταστάσεων, ο επιθεωρητής μπορεί να προβεί στη διεξαγωγή μετρήσεων ορισμένων μεγεθών με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού.

Υπολογισμοί & Ανάλυση Αποτελεσμάτων: Για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής κατάταξης του εξεταζόμενου κτιρίου κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης, βασικό εργαλείο είναι το λογισμικό ΤΕΕ-Κ.ΕΝ.Α.Κ., το οποίο ενσωματώνει τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται στον Κ.ΕΝ.Α.Κ. και τις σχετικές ΤΟΤΕΕ και διατίθεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες εγκατάστασης, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/tee_kenak. Με την εισαγωγή των δεδομένων στο λογισμικό και την εκτέλεση των υπολογισμών, προσδιορίζεται η ειδική ενεργειακή κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kWh/m2/έτος) του εξεταζόμενου κτιρίου, συγκρίνεται με την αντίστοιχη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και κατατάσσεται το εξεταζόμενο κτίριο σε μια ενεργειακή κατηγορία. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση των αποτελεσμάτων των υπολογισμών, ο επιθεωρητής διατυπώνει προτάσεις εναλλακτικών σεναρίων βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου. Για τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια, ο επιθεωρητής ελέγχει, επίσης, την πιστή εφαρμογή της μελέτης ενεργειακής απόδοσης κατά την κατασκευή του κτιρίου, διασταυρώνοντας π.χ. τις ποσότητες των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν (από τα δελτία αποστολής) και τις ιδιότητές τους (από τα πιστοποιητικά που τα συνοδεύουν), σε σχέση με αυτά που προέβλεπε η μελέτη.

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (Π.Ε.Α.): Με την ολοκλήρωση των υπολογισμών, ο επιθεωρητής υποβάλλει ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Ε.Π.ΕΝ. το αρχείο δεδομένων (xml), το οποίο καταχωρείται, επίσης ηλεκτρονικά, στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων και εκδίδεται το Π.Ε.Α., το οποίο και παραδίδεται στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου.

Η διάρκεια ισχύος του ΠΕΑ είναι δέκα (10) έτη, εκτός εάν στο κτίριο γίνει ριζική ανακαίνιση ή προσθήκη σε έκταση που επηρεάζει την ενεργειακή απόδοσή του, οπότε η ισχύς του ΠΕΑ λήγει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης ή της προσθήκης, πριν παρέλθει το διάστημα των δέκα (10) ετών. Δηλαδή, για το διάστημα των δέκα χρόνων (και εφόσον δεν έχει εκδοθεί νέο ΠΕΑ για το συγκεκριμένο ακίνητο) χρησιμοποιείται το ίδιο ΠΕΑ και δεν απαιτείται η έκδοση νέου ΠΕΑ, για όσες περιπτώσεις αγοραπωλησίας ή νέων μισθώσεων προκύψουν.


Στοιχεία για έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ):

1.       Τίτλος ιδιοκτησίας (πχ. Ε9 ή γονική παροχή ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας κτλ.)

Και εάν υπάρχουν:

2.       Φύλλο συντήρησης λέβητα-καυστήρα ή πρόσβαση στο λεβητοστάσιο.

3.       Κοινόχρηστα

4.       Αρχιτεκτονικά/Τοπογραφικά σχέδια

5.       Οικοδομική Άδεια 

6.       ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου)

7.       Μελέτη Θερμομόνωσης/Θέρμανσης 

Στοιχεία για έκδοση Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ):

1.       Λογαριασμός ρεύματος

2.       Όνομα ιδιοκτήτη εγκατάστασης

3.       Όνομα χρήστη εγκατάστασης